Klart det kan användas igen!

Det finns tydliga direktiv från EU och rekommendationer i varje kommun om hur deponi och återvinning av schaktmassor ska gå till. Ändå är det en mycket liten del av materialet som verkligen återvinns. Det vill vi på Massoptimering ändra på.
Vi ser inte överskottsmassor som avfall, även om det betraktas så i avfallslagstiftningen. Vi ser det snarare som moderna råvaror! Materialet är något som efter sortering och bearbetning – eller direkt – är redo att användas på nytt, fast på en annan plats och kanske på ett annat sätt. Överskottsmassor från bostadsbyggande kan bli en bullervall och andra massor kan flyttas och bli grunden för ny industrimark. Överskottsmassor är en resurs som vi vill ta vara på.

Noggranna kontroller

Allt material vi hanterar kontrolleras grundligt: Det krävs både en ursprungskontroll och en mottagningskontroll. Ursprungskontrollen innebär att den som vill lämna massor till oss behöver fylla i ett mottagningsdokument där det framgår bland annat var och vilket typområde massorna kommer från. Då får vi en indikation på om det behövs ytterligare provtagning. Dokumentet är också viktigt för att materialet ska kunna spåras. Normalt ansvarar avfallsproducenten för ursprungskontrollen, men Massoptimering kan utföra den om producenten önskar. Vi hjälper också gärna till med volymberäkningar.

När materialet hamnar hos oss gör vi en mottagningskontroll. Första steget är en okulär kontroll av massorna, därefter tar vi egna prover och gör analyser på massorna för att säkerställa att de följer myndigheternas uppställda krav.

Samarbete med myndigheter

Vi försöker alltid ha ett bra samarbete med kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter, och för den som jobbar med oss ska det vara enkelt att ha koll på allt som har med tillstånd, gränsvärden och miljöregler att göra.

Massoptimerings ansvar Fastighetsägarens ansvar
  • 1 Etablering
  • 2 Kontroll
  • 3 Avtal
  • 4 Underlag
  • 5 Ansökan
  • 6 Beslut
  • 7 Byggstart

1. Etablering

Massoptimering önskar etablering inom ett marknadsområde, alt. fastighetsägaren informerar om behov på sin fastighet.

2. Kontroll

Massoptimering gör en översiktlig kontroll av naturvärden, kulturvärden och liknande.

3. Avtal

Överenskommelse mellan Massoptimering och fastighetsägare.

4. Underlag

Massoptimering drönarflyger området för att göra en modell och beräkna volymer, samt tar fram allt underlagsmaterial som behövs till olika myndigheter.

5. Ansökan

Massoptimering eller fastighetsägaren söker eventuella bygglov. Massoptimering informerar miljökontoret genom anmälan 90.141C och söker eventuella lov för ny tillfart hos Trafikverket.

6. Beslut

Myndigheterna beslutar.

7. Byggstart

Dags att börja bygga!

Tack vare vår noggranna dokumentation och ursprungskontroll kan vi alltid ta fullt ansvar för det material vi levererar till olika bygg- och anläggningsprojekt. Vi lämnar alltid efter oss ett område som myndigheterna godkänner.

Rätt material på rätt ställe

Fyllnadsmaterial som grus och sand är en begränsad resurs i vår natur. Genom att återvinna schaktmassor minskar du belastningen på miljön, och vi ser till att inget material hamnar på fel ställe.
Att förflytta stora massor till deponi och ständigt hämta nya fyllnadsmaterial är inte särskilt effektivt. Tänk dig istället att schaktmassorna kan återvinnas på nära håll, utan långa transporter, och få nya bättre egenskaper som kan skapa värde av olika slag. Rätt material på rätt ställe helt enkelt. Det är tryggt och säkert, kostnads- och miljöeffektivt.