Smart masshantering

Vi tar gärna hand om de schaktmassor som bara är i vägen hos dig och ser till att det kommer till sin rätt någon annanstans. Vi arbetar alltid med miljöns bästa för ögonen, och med oss är det lätt att hålla koll på byråkrati som rör spårbarhet, gränsvärden och kommunala krav. Vi kan också göra flygmätningar för att hjälpa dig att beräkna volymen på dina massor.

För varför ska du nöja dig med att bara skicka bort schaktmassor när det finns någon som kan ha användning för dem, kanske rentav någon i närheten?

Vi tar emot många olika material

Då vi vill undvika onödiga transporter har vi alltid flera mottagningsanläggningar igång samtidigt – och vi är alltid intresserade av att hitta platser för nya. På de flesta av dem har vi beredskap för att ta emot många sorters material med halter som understiger Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Vi tar emot

schaktmassor

Schaktmassor

jord

Jord

lera

Lera

sten

Sten

asfalt

Asfalt

(med mindre än 70 ppm PAH)
tegel

Tegel

betong

Betong

stubbe

Ris och stubbar

och emellanåt även andra material. Ibland har vi också möjlighet att ta emot material med högre värden än KM, för att få veta mer. En del material går att använda direkt, annat får vi bearbeta eller förädla. Vi kan till exempel harpa och tillverka jord, flisa ris och stubbar, avvattna torv, Krossa och sortera tegel asfalt och betong.

Obehandlade massor blir markmaterial

Vi vet med andra ord precis vad dina schaktmassor kan bli och användas till, och vi hittar det bygge eller den anläggning där de kan göra mest nytta. Detta gör vi utan onödiga transporter och utan att de riskerar att hamna på fel ställe. Dina överskottsmassor blir någon annans markmaterial, dina obehandlade massor någon annans hästhage, fotbollsplan eller jordbruksmark …

Planera vidare på ditt projekt, men koncentrera dig på de roliga bitarna. Masshanteringen kan du lämna åt oss.